WHO-TEQ

Stężenia dioksyn i dl-PCB wyrażane są zazwyczaj w tzw. równoważnikach toksyczności TEQ (ang. Toxic Equivalent) będących sumą iloczynów stężeń poszczególnych kongenerów i ich współczynników toksyczności TEF (ang. Toxicity Equivalency Factor).

Poszczególne kongenery dioksyn i dl-PCB różnią się stopniem toksyczności. Dlatego, w celu ujednolicenia podejścia do szacowania ryzyka związanego z narażeniem na te związki, na początku lat 90-tych przyjęto koncepcję tzw. „współczynników toksyczności” (ang. Toxicity Equivalency Factor – TEF). Zgodnie z nią, opierając się na dostępnych wynikach badań toksyczności różnych kongenerów PCDD/F i dl-PCB, odniesiono je do najbardziej toksycznej dioksyny, której przyznano wartość TEF równą 1. Wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wartości TEF dla pozostałych kongenerów wynoszą od 0,00001 do 1. Dla danej próbki, wartość stężenie PCDD/F i dl-PCB wyraża się w równoważnikach toksyczności (TEQ), które są sumą iloczynów stężeń poszczególnych kongenerów i ich współczynników toksyczności TEF .