Związki cynoorganiczne

Grupa związków powszechnie stosowanych od wczesnych lat sześćdziesiątych w różnych dziedzinach przemysłu i rolnictwa. Trójpodstawione związki cynoorganiczne (TBT) były powszechnie używane w farbach przeciwporostowych na statkach. Jednakże okazało się, że takie farby stanowią zagrożenie dla organizmów wodnych, gdyż powodują zaburzenia hormonalne. W związku z tym stosowanie związków cynoorganicznych, zwanych również organicznymi związkami cyny, w farbach przeciwporostowych zostało ograniczone dyrektywą 76/769/EWG i rozporządzeniem (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach. Ponadto trójpodstawione związki cynoorganiczne nie mogą już być stosowane jako produkty biobójcze na mocy dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych.