Archive for category: Substancje niepozadane

WHO-TEQ

28 października, 2010 (06:20) | Substancje niepozadane | By: admin

Stężenia dioksyn i dl-PCB wyrażane są zazwyczaj w tzw. równoważnikach toksyczności TEQ (ang. Toxic Equivalent) będących sumą iloczynów stężeń poszczególnych kongenerów i ich współczynników toksyczności TEF (ang. Toxicity Equivalency Factor). Poszczególne kongenery dioksyn i dl-PCB różnią się stopniem toksyczności. Dlatego, w celu ujednolicenia podejścia do szacowania ryzyka związanego z narażeniem na te związki, na początku […]

Środki weterynaryjne

28 października, 2010 (06:20) | Substancje niepozadane | By: admin

Lek weterynaryjny jest to substancja lub mieszanina substancji mająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u zwierząt. Rejestracja i nadzór leków przeznaczonych dla zwierząt, które produkują żywność (np. bydło, świnie, drób, ryby, pszczoły) podlegają specjalnym obostrzeniom prawnym. Każdy lek musi być oceniony pod względem bezpieczeństwa dla człowieka. Takiej oceny dokonuje Komisja Europejska poprzez działanie Europejskiej […]

Związki cynoorganiczne

28 października, 2010 (06:20) | Substancje niepozadane | By: admin

Grupa związków powszechnie stosowanych od wczesnych lat sześćdziesiątych w różnych dziedzinach przemysłu i rolnictwa. Trójpodstawione związki cynoorganiczne (TBT) były powszechnie używane w farbach przeciwporostowych na statkach. Jednakże okazało się, że takie farby stanowią zagrożenie dla organizmów wodnych, gdyż powodują zaburzenia hormonalne. W związku z tym stosowanie związków cynoorganicznych, zwanych również organicznymi związkami cyny, w farbach […]

Metale toksyczne

28 października, 2010 (06:20) | Substancje niepozadane | By: admin

Do metali toksycznych zaliczamy m.in. ołów, kadm i rtęć. Metale śladowe krążą w środowisku w naturalnym cyklu przyrody. Jednak działalność przemysłowa człowieka jak górnictwo, spalanie paliw kopalnych, hutnictwo, metalurgia i inne tradycyjne aktywności ludzkie mogą zmienić naturalny obieg metali śladowych i znacząco zwiększyć ich poziom w środowisku. W środowisku wodnym metale śladowe występują w postaci […]

Polichlorowane bifenyle wskaźnikowe (PCB6)

28 października, 2010 (06:19) | Substancje niepozadane | By: admin

Polichlorowane bifenyle (PCB) to grupa 209 związków chemicznych o podobnej strukturze chemicznej (kongenery), różniących się między sobą położeniem oraz ilością atomów chloru w cząsteczce. polichlorowane bifenyle są syntetycznymi związkami chemicznymi, których produkcję na skalę przemysłową rozpoczęto na przełomie 1929 i 1930 roku. Poza celowym otrzymywaniem, niewielkie ilości PCB mogą powstawać samorzutnie np. podczas spalania odpadów, […]

Pestycydy chloroorganiczne (ΣHCH, HCB, ΣDDT)

28 października, 2010 (06:19) | Substancje niepozadane | By: admin

Pestycydy są to substancje używane w rolnictwie do zwalczanie wszelkiego rodzaju plag, często nazywane są również „środkami szkodnikobójczymi”. Niestety niektóre z dawniej stosowanych pestycydów okazały się być toksyczne dla człowieka i ich produkcja oraz stosowanie zostało zakazane lub bardzo ograniczone. Mimo to są na tyle trwałe w środowisku iż nadal możemy je znaleźć w żywności. […]

Dioksyny i dioksynopodobne PCB (dl-PCB)

28 października, 2010 (06:19) | Substancje niepozadane | By: admin

Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany (PCDD/F), w skrócie zwane dioksynami to grupa 209 związków chemicznych o podobnej strukturze chemicznej (kongenery), różniących się między sobą położeniem oraz ilością atomów chloru w cząsteczce, oraz wykazujących podobny mechanizm toksycznego działania w stosunku do organizmów żywych. polichlorowane dibezno-p-dioksyny polichlorowane dibenzofurany Jak wykazały liczne badania, podobny mechanizm działania wykazują także […]